Klubregler for Ballerup Ældrebridge 

 

§ 1 Spilletidspunkt

Klubbens spilledag er mandag.
Der startes på alle spilledage kl. kl. 13:00 medmindre andet er bestemt.

§ 2 Sæson

Sæsonen starter normalt første mandag i september måned og slutter normalt sidste mandag i april måned.

§ 3 Tilmelding

Tilmelding til klubbens turneringer er unødvendig, idet man som medlem automatisk er deltager.
Undtagelser fra denne regel vil blive meddelt af den ansvarlige turneringsleder.
Medlemmerne har således principiel mødepligt på alle spilledage.

§ 4 Substituering

En spiller, der er forhindret i at møde, skal selv skaffe en substitut. Hvis dette ikke er muligt meddeles det telefonisk inden kl. 16:00 dagen før spilledagen til substitutadministrator, der p.t. er Ole Birch,

telefon 21 27 98 14.

Aktuel substitutliste findes på klubbens hjemmeside - www.bridge.dk/2106 - eller udleveres efter anmodning af substitutadministrator.

 

§ 5.  Justering af score

1. Ved udeblivelse:

Parturnering 

- det ikke-mødende par tildeles 40% af mulig score, dog max. egen gennemsnitscore for hele turneringen

- det mødende par tildeles 60% af mulig score, dog mindst egen gennemsnitsscore for hele turneringen

 

 

Holdturnering

- det ikke-mødende hold tildeles 0 kamppoint

- det mødende hold tildeles fordelagtigste score af:

a: 18 kamppoint

b: holdets gennemsnitsscore for hele turneringen

c: gennemsnit af hvad der i hele turneringen scores mod det ikke-mødende hold

2. Ved substituering:

Parturnering

- såfremt kun én spiller er substitueret foretages ingen justering

- såfremt begge spillere er substitueret justeres ned til parrets gennemsnitsscore for hele turneringen, når substitutterne har opnået et højere resultat end dette gennemsnit. 

Holdturnering

- med én substitut foretages ingen justering

- med to substitutter fortages ingen justering, såfremt substitutterne spiller med hver sin af de ordinære spillere på holdet

- i alle andre tilfælde justeres som følger:

a: det substituerede holds eventuelle højere score justeres ned til holdets egen gennemsnitsscore for hele turneringen

b: det tabende hold ingen ændring

§ 6 Passpil.

 Ved passpil tildeles alle spillere 0 scorepoint

§ 7 Placering ved ligestilling.

 Ved ligestilling efter en turnerings afslutning fastlægges de indbyrdes placeringer efter nedenstående regler:

 

 

                    Parturnering:

   - hvis to eller flere par står lige, er det den samlede score i samtlige indbyrdes runder, der er afgørende

                    Ved ligestilling efter en sådan beregning gives samme placering. Til brug for afgørelse af eventuel op- eller nedrykning anvendes lodtrækning

                    Holdturnering:

 - hvis to eller flere hold står lige, fastlægges placeringen efter antal KP i indbyrdes kampe

                    Ved ligestilling efter en sådan beregning mellem holdene placeres disse efter IMP i indbyrdes kampe 

§ 8 Op – og nedrykning.

Ved afslutning af turneringer med flere spillerækker flytter de to højst placerede par op i nærmeste højere række.

Tilsvarende flytter de to lavest placerede par ned i nærmest underliggende spillerække.

§ 9 Præmier.

For at være berettiget til præmie i en turnering skal man have spillet mindst halvdelen af turneringens spilledage

§ 10 Generelt.

For klubbens turneringer gælder de internationale love og etiske regler, som er godkendt af DBF.

Systemkort er obligatorisk for såvel medlemmer som substitutter i alle klubbens turneringer.
Alert og stopkort skal benyttes i overensstemmelse med DBF's regler.

 

Uregelmæssigheder under meldinger og spil må ikke afgøres af spillerne selv. Turneringsleder
skal tilkaldes, så uregelmæssighederne kan rettes i overensstemmelse med DBF regler.

 

Medlemmerne skal behandle alt materiale med omhu og være turneringslederen behjælpelig med turneringens afvikling samt med oprydning efter spillet.

 

Ordensregler i øvrigt udarbejdes af spilleudvalg/bestyrelse.

Medlemmerne holdes orienteret om arrangementer i klubben af spilleudvalg/bestyrelse

 

(Vedtaget på generalforsamling 28. april 2014 og ændret af bestyrelsen 18. august 2016 vedr. mødetid §1 og substituering § 3. Revideret af bestyrelsen igen d. 4. august 2017 vedr. mødetid § 1 og substituering § 4.)